Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 92816
THỦ TỤC ĐĂNG CAI TỔ CHỨC GIẢI THI ĐẤU VÔ ĐỊCH TỪNG MÔN THỂ THAO CỦA TỈNH, THÀNH PHỐ TRỰC THUỘC TRUNG ƯƠNG
 • Bước 1: Tổ chức, cá nhân có nhu cầu tổ chức giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của Thành phố gửi một (01) bộ hồ sơ trực tiếp tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, Quận 1, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
 • Bước 2: Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả Sở Văn hoá và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

- Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả trao cho người nộp;

- Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

 • Bước 3: Sở Văn hoá và Thể thao tiếp nhận trình Chủ tịch Uỷ ban nhân dân Thành phố quyết định tổ chức Giải thi đấu vô địch từng môn thể thao của Thành phố. Trong thời hạn mười lăm (15) ngày, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cấp Thành phố có trách nhiệm trả lời bằng văn bản, nếu không cho phép phải nêu rõ lý do.
 • Bước 4: Tổ chức, cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Ủy ban nhân dân Thành phố, từ thứ Hai đến thứ Sáu và buổi sáng thứ Bảy (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút).
Nộp trực tiếp tại trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao

- Thành phần hồ sơ:

 • Đơn xin đăng cai tổ chức, trong đó nêu rõ mục đích tổ chức, nguồn tài chính, cơ sở vật chất, trang thiết bị kỹ thuật (theo mẫu);
 • Điều lệ giải thể thao;
 • Danh sách ban tổ chức giải thể thao;
 • Chương trình thi đấu và các hoạt động khác của giải thể thao;
 • Tên giải thi đấu; huy chương, huy hiệu, cờ hiệu, biểu tượng của giải.
- Số lượng hồ sơ: (01) bộ

Mười lăm (15) ngày kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cá nhân, tổ chức
 • Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Chủ tịch Ủy ban nhân dân Thành phố
 • Cơ quan tiếp nhận và trả kết quả thủ tục hành chính: Sở Văn hóa và Thể thao

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Quyết định hành chính hoặc văn bản từ chối nêu rõ lý do

Đơn đề nghị đăng cai tổ chức giải thi đấu vô địch tỉnh, thành phố trực thuộc trung ương (Mẫu số 03 ban hành kèm theo Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch).

 • Luật thể dục, thể thao số 77/2006/QH11 ngày 29/11/2006. Có hiệu lực từ ngày 01/7/2007.
 • Nghị định số 112/2007/NĐ-CP ngày 26/6/2007 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thế dục, Thể thao. Có hiệu lực từ ngày 03/8/2007.
 • Thông tư số 16/2014/TT-BVHTTDL ngày 02/12/2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch ban hành một số biểu mẫu thủ tục hành chính trong lĩnh vực thể dục, thể thao. Có hiệu lực từ ngày 01/02/2015