Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 92807
THỦ TỤC CẤP LẠI THẺ NHÂN VIÊN TƯ VẤN PHÒNG, CHỐNG BẠO LỰC GIA ĐÌNH

-       Bước 1:Cá nhân có nhu cầu cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình nộp hồ sơ theo quy định tại Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao, số 164 Đồng Khởi, phường Bến Nghé, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

-       Bước 2:Bộ phận tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hóa và Thể thao tiếp nhận hồ sơ, kiểm tra tính hợp lệ và đầy đủ của các giấy tờ có trong hồ sơ:

 • Trường hợp hồ sơ hợp lệ và đầy đủ theo quy định thì cấp Biên nhận hồ sơ có ghi rõ thời gian tiếp nhận và thời gian hẹn trả kết quả trao cho người nộp;
 • Trường hợp hồ sơ chưa đầy đủ hoặc chưa hợp lệ, công chức được phân công tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn bằng văn bản cho người nộp hồ sơ bổ sung và hoàn thiện hồ sơ theo quy định.

-       Bước 3:Trong thời hạn bảy (07)  ngày làm việc, kể từ khi nhận đủ hồ sơ hợp lệ, Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao có trách nhiệm cấp lại Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình. Trường hợp không cấp, phải trả lời bằng văn bản, nêu rõ lý do.

-       Bước 4:Cá nhân căn cứ vào ngày hẹn trên Biên nhận đến nhận kết quả tại Bộ phận Tiếp nhận và trả kết quả của Sở Văn hoá và Thể thao, từ thứ Hai đến thứ Sáu (buổi sáng từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút, buổi chiều từ 13 giờ 00 phút đến 17 giờ 00 phút) và buổi sáng thứ Bảy (từ 07 giờ 30 phút đến 11 giờ 30 phút).

Nộp hồ sơ nộp trực tiếp hoặc gửi Bưu điện đến trụ sở Sở Văn hoá và Thể thao.

 • Thành phần hồ sơ:
 • Đơn đề nghị cấp lại thẻ nhân viên tư vấn (theo mẫu);
 • Thẻ cũ (trong trường hợp thẻ bị rách hoặc hư hỏng);
 • Bản sao Chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc.
 • 02 ảnh cỡ 3 x 4cm.
 •  Số lượng hồ sơ: 01 (bộ).

Trong thời hạn bảy (07) ngày làm việc, kể từ ngày nhận đủ hồ sơ hợp lệ.

Cá nhân đã được cấp thẻ Nhân viên chăm sóc nạn nhân bạo lực gia đình nhưng bị mất thẻ, bị rách hoặc hư hỏng thẻ.

Sở Văn hóa và Thể thao.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính

Thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống bạo lực gia đình hoặc văn bản trả lời nêu rõ lý do không cấp.

 • Mẫu đơn đề nghị cấp Thẻ nhân viên tư vấn (theo Mẫu số M9a Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL).
 • Mẫu cấp lại thẻ nhân viên tư vấn phòng, chống  bạo lực gia đình (theo Mẫu số M1a2 Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL)
 • Luật Phòng, chống bạo lực gia đình số 02/2007/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 21 tháng 11 năm 2007. Có hiệu lực từ ngày 01 tháng 7 năm 2008;
 • Nghị định số 08/2009/NĐ-CP ngày 04 tháng 02 năm 2009 của Chính phủ Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 21 tháng 3 năm 2009;
 • Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch Quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn, chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc, tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 30 tháng 4 năm 2010.
 • Thông tư số 23/2014/TT-BVHTTDL ngày 22 tháng 12 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch sửa đổi, bổ sung một số điều của Thông tư số 02/2010/TT-BVHTTDL ngày 16 tháng 3 năm 2010 của Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch quy định chi tiết về thủ tục đăng ký hoạt động, giải thể cơ sở hỗ trợ nạn nhân bạo lực gia đình; cơ sở tư vấn về phòng, chống bạo lực gia đình; tiêu chuẩn của nhân viên tư vấn; cấp thẻ nhân viên tư vấn; chứng nhận nghiệp vụ chăm sóc,  tư vấn và tập huấn phòng, chống bạo lực gia đình. Có hiệu lực từ ngày 20 tháng 02 năm 2015.