Thống kê
Tổng số lượt truy cập: 41841

Hoạt động của Sở

Bế mạc Hội diễn sân khấu Chèo chuyên nghiệp toàn quốc 2009

Tham dự Hội diễn Chèo toàn quốc năm nay có 17/18 đơn vị nghệ thuật trong cả nước với 19 vở diễn; trong đó chỉ có 4 vở về đề tài hiện đại, còn lại chủ yếu vẫn về đề tài lịch sử, đề tài dân gian. Các vở chèo đều có nội dung phản ánh lịch sử đấu tranh dựng nước và giữ nước...

Xem chi tiết